top of page

Algemene Voorwaarden

 1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst(en) voor mondzorgverlening tussen de zorgverlener van Mondzorg Hellevoet (hierna aangeduid als 'Mondzorg Hellevoet'), inclusief diens medewerkers, en de patiënt (hierna 'de overeenkomst' genoemd). Ze worden aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst(en) en zijn tevens beschikbaar in de wachtruimte of kunnen op verzoek worden toegestuurd.

 2. Derden: Mondzorg Hellevoet heeft het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Bij de selectie van deze derden zal Mondzorg Hellevoet zorgvuldig te werk gaan en, indien mogelijk, vooraf overleggen met de patiënt, behalve in het geval van waarnemers en tandtechnici. Mondzorg Hellevoet is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierop niet van toepassing.

 3. Kosten en Betaling: De kosten voor de behandeling, inclusief materiaal- en techniekkosten, worden in rekening gebracht aan en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of de patiënt deze kosten volledig of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar, en ongeacht of deze kosten door de zorgverzekeraar worden vergoed. De kosten voor de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan en zijn verschuldigd door hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

 4. Tariefwijzigingen: Mondzorg Hellevoet factureert, tenzij anders aangegeven, de kosten van de behandeling op basis van hun geldende standaardprijslijst, die beschikbaar is in de praktijk van Mondzorg Hellevoet. Mondzorg Hellevoet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de standaardprijslijst. Indien een wijziging in de tarieven op de standaardprijslijst leidt tot een prijswijziging voor de overeengekomen behandeling, zal Mondzorg Hellevoet de patiënt hierover voorafgaand aan de behandeling informeren, zowel schriftelijk als/of digitaal.

 5. Annulering van Afspraken: Indien nodig vanwege overmacht, moeten afspraken uiterlijk 48 uur voor de geplande behandeling op werkdagen worden geannuleerd. Bij het niet tijdig of helemaal niet annuleren van de afspraak zal Mondzorg Hellevoet de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen tegen een tarief van €10 per vijf minuten, met een maximum van €150. Er is een uitzondering voor de eerste keer dat dit gebeurt en voor afspraken van maximaal 30 minuten, waarbij alleen de extra gereserveerde minuten boven de 30 in rekening worden gebracht.

 6. Betalingstermijn: De betaling moet binnen 30 dagen na de datum van de declaratie door de patiënt worden voldaan. Betalingen die door de patiënt zijn gedaan, worden eerst toegerekend aan verschuldigde rente, schade en kosten, en vervolgens aan opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs als de patiënt aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Mondzorg Hellevoet behoudt echter altijd het recht om onmiddellijke en/of contante betaling te eisen.

 7. Cessie van Vorderingen: Mondzorg Hellevoet draagt al haar vorderingen over aan Infomedics, die verantwoordelijk is voor het innen van betalingen. De patiënt dient rechtstreeks aan Infomedics te betalen.

 8. Behandeling en Informatie: Voordat elke uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling met een kostenbedrag van €250,- of meer wordt uitgevoerd, zal Mondzorg Hellevoet de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) een schriftelijke en/of digitale kostenopgave verstrekken. Deze opgave omvat een beschrijving van de prestaties die Mondzorg Hellevoet zal uitvoeren voor de betreffende behandeling, het tarief per prestatie, evenals de verwachte materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten kunnen alleen worden geschat omdat Mondzorg Hellevoet afhankelijk is van derden. Voor het gebruik van goud of andere legeringen geldt de dagprijs van de leverancier op het moment van levering. De definitieve kosten van overige technische handelingen en verrichtingen kunnen maximaal 10 procent afwijken van de begrotingen. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is om vooraf een kostenopgave te verstrekken, is Mondzorg Hellevoet niet verplicht om deze voorafgaande schriftelijke en/of digitale kostenopgave te verstrekken, tenzij de kosten van de behandeling - tenzij dit ook redelijkerwijs niet mogelijk is - voorafgaand aan de werkzaamheden zijn besproken met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

 9. Wijzigingen in Behandelplan: Indien er onvoorziene complicaties optreden tijdens de behandeling die leiden tot een overschrijding van de begroting, zullen de extra kosten in verhouding tot de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. Indien mogelijk worden ook de te verwachten gezondheidsgevolgen en risico's voor de patiënt en andere behandelingsmethoden opgenomen in het behandelplan.

 10. Verstrekking van Gegevens: De patiënt moet alle gegevens en documenten die Mondzorg Hellevoet nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de juiste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen. Extra kosten en behandelingskosten die voortvloeien uit vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van het niet, niet tijdig of niet correct ter beschikking stellen van de vereiste gegevens en documenten zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens en documenten die aan Mondzorg Hellevoet worden verstrekt. Mondzorg Hellevoet zal op verzoek van de patiënt schriftelijk vastleggen voor welke ingrepen, of ze nu wel of niet ingrijpend zijn, de patiënt toestemming heeft gegeven.

 11. Reclames en Klachten: Klachten met betrekking tot declaraties moeten schriftelijk worden ingediend bij Mondzorg Hellevoet binnen acht dagen na de declaratiedatum. Het indienen van een klacht over een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor klachten die zijn ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

 12. Overschrijding Betalingstermijn: Als de patiënt niet, niet tijdig, niet adequaat of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, bevindt de patiënt zich direct in verzuim, zonder verdere ingebrekestelling, en zijn de verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan Mondzorg Hellevoet de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, evenals alle kosten die Mondzorg Hellevoet moet maken om de vordering te innen, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €100, onverminderd het recht van Mondzorg Hellevoet om de volledige schade te vorderen. In geval van betalingsachterstand heeft Mondzorg Hellevoet het recht om verdere behandeling op te schorten of alleen uit te voeren tegen contante betaling.

 13. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van Mondzorg Hellevoet is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen, vermeerderd met het eigen risico van Mondzorg Hellevoet onder de verzekering. De patiënt heeft de mogelijkheid om deze polis in te zien op de praktijk van Mondzorg Hellevoet.

bottom of page