top of page

Privacy- en cookieverklaring Mondzorg Hellevoet

19 augustus 2023

 

Uw privacy is voor Mondzorg Hellevoet van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij u gegevens verwerken en waarom wij dit doen bij Mondzorg Hellevoet.

 

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Mondzorg Hellevoet via info@mondzorghellevoet.nl.

 

Persoonsgegevens voor het verlenen van tandheelkundige zorg
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mondzorg Hellevoet van u verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Zodra u zich inschrijft voor tandheelkundige zorg binnen Mondzorg Hellevoet zijn wij wettelijk verplicht een medisch dossier bij te houden, hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens.

 

 • Telefoonnummer;

 • NAW-gegevens;

 • BSN nummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Medische gezondheid

 • Gegevens zorgverzekeraar

 • Gegevens huisarts en/of andere zorgverleners     

 • Betalingsgegevens en factuuradres

 • Identificatiebewijs ter legitimatie (geen kopie)

 • Tijdstip van uw afspraak

 • IP adres

Wij gebruiken deze informatie voor:

 • Het aanmaken en bijhouden van uw medisch dossier

 • Het oproepen/herinneren/inplannen van afspraken

 • Het verbeteren van ons verleende tandheelkundige zorg

 • De financiële afhandeling

 • Uitvoeren van behandelingen

 • Overige door u gevraagde diensten

 • Het beantwoorden van een ingevuld contactformulier

 

Verstrekken aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde zonder toestemming aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

 

 • Factoringmaatschappij in verband met facturatie

 • Zorgverzekeraars in verband met de uitvoering van de Zorgverzekeringswet

 • Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

 • Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

 • Politie, justitie of de FIOD-ECD

 

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf. Met deze statistieken verbeteren wij ons bedrijf om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Overigens zijn op onze website social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

 • NAW-gegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

 

Marketing
Wij willen u graag informatie en uitnodigingen sturen om onze klantenkring uit te breiden dan wel te onderhouden. Dit doen wij:

 • Per post;

 • Per e-mail;

 • Via social media;

 • Per telefoon.

U kunt op ieder moment hier bezwaar tegen maken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld of via info@mondzorghellevoet.nl

 

Sollicitatie

Om uw sollicitatie te kunnen behandelen verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij tot 4 weken na de sollicitatieprocedure. Indien wij toestemming hebben uw gegevens langer te mogen bewaren wordt dit verlengd naar 13 maanden.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren deze informatie niet langer dan voor onze doeleinden noodzakelijk zijn. Wij houden ons aan de wettelijke bewaarplicht of termijnen indien van toepassing. Uw medische gegevens bewaren wij 20 jaar zoals wettelijk verplicht volgens de WGBO.

Beveiliging

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag.

Dat kan zijn op basis van de volgende rechtsgronden; voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, met uw toestemming of vanwege gerechtvaardig belang.

 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan zowel organisatorisch als technisch.

 

Zo hebben alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien een contractueel geheimhoudingsplicht, werken wij vanuit een beveiligde IT omgeving, hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten en is er een datalakprotocol aanwezig.

 

Cookies
Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons website werken dan niet goed meer.

 

Om u van dienst te zijn hebben wij ook links naar websites van derden. Wij hebben geen controle op wat zij zelf met hun cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. 

 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijfprofiel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

 

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;

 • Het laten corrigeren van fouten;

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

 • Intrekken van toestemming;

 • Een bepaalde verwerking beperken;

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@mondzorghellevoet.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:


Mondzorg Hellevoet
Bruggehoofd 2
3223DB Hellevoetsluis
E-mailadres: info@mondzorghellevoet.nl

KvK nummer: 90158237

bottom of page